top of page

DISCLAIMER

Algemeen. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken, stemt u in met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden, en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Statement en de Cookie Policy. Lees deze aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever. De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

Skyline Plus bv

met kantoor te

3500 Hasselt – Gaarveldstraat 47 bus 8

E-mailadres : info@skylineplus.be

Aansprakelijkheid. Deze website bevat bevat informatie aangaande het beheer van mede-eigendommen. De grootste zorg is besteed aan de beschrijving van het geheel en aan het weergeven van teksten en aanhangsels. Desondanks kunnen zowel onnauwkeurigheden in teksten zich voordoen buiten onze wil om. Het gepubliceerde is daarom louter indicatief en niet contractueel of contractueel bindend.

Deze website kan eveneens informatie en tips bevatten aangaande de wetgeving in verband met de mede-eigendom. Bepaalde gepubliceerde informatie kan de mening vertolken van haar auteur. Aan deze informatie is de grootste zorg besteed; desondanks zijn feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet uit te sluiten. U kan dan ook geen enkel recht putten tegenover ons, noch tegenover een mede-eigendom als gevolg van deze informatie. Bovendien verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u (gedeeltelijk) mocht baseren op dergelijke informatie.

Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en we zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het afdrukken of bewaren van informatie in het kader van mede-eigendom, welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website.

 

Skyline Plus bv  ©

 

 

 

 

PRIVACY STATEMENT

1. VOORAF

Vooraf. Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen we u op de hoogte brengen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens bij het gebruik van deze website, alsook wanneer u gebruikt maakt van onze diensten.

Korte inleiding tot de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is een wetgeving van kracht die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens. De belangrijkste begrippen in deze nieuwe wetgeving (vaak GDPR genoemd) zijn betrokkenen, persoonsgegevens, en verwerkingen. De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot het pand dat u zoekt, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen, is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor meerdere doeleinden.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens? We verwerken uw persoonsgegevens om ons in staat te stellen uw mede-eigendom te beheren en u in noodgeval te kunnen bereiken.

Op welke wettelijke basis verwerken we uw persoonsgegevens (de “rechtsgrond”). Elk gebruik van uw persoonsgegevens moet een wettelijke basis hebben, moet “rechtmatig” zijn. Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, uw toestemming, de precontractuele fase of de uitvoering van een overeenkomst, en de wettelijke verplichting.

Soms hebben we een “wettelijke verplichting” om persoonsgegevens op te vragen. Zo moeten we kunnen beschikken over uw kavel-gegevens in de ruimste zin om toe te laten een correct beheer uit te kunnen voeren. Voor het opsturen van nieuwsbrieven per email vragen we uw toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken. Dat kan eenvoudig, meestal door de knop ‘uitschrijven’ te klikken die u in elk van deze e-mails vindt.

We bewaren ook gegevens op basis van on “gerechtvaardigd belang”. Dit “gerechtvaardigd belang” omvat die zaken waarvan u als klant kan verwachten dat wij ze als vastgoedmakelaar – syndicus nodig hebben om ons werk degelijk uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van kavellijsten (waarover verder meer) of specifieke informatie die van belang is in het kader van het beheer in mede-eigendom.

Ten slotte hebben wij natuurlijk persoonsgegevens nodig om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, zoals identificatiegegevens, adresgegevens en contactgegevens.

Welke persoonsgegevens bewaren we van u? Welke persoonsgegevens we van u bewaren hangt af van de relatie die u met ons hebt. We noemen dit categorieën van betrokkenen.

 Relatie omschrijving

   “BEZOEKER”

 de natuurlijke persoon die de website bezoekt zonder zich kenbaar te maken en ons persoonsgegevens te geven

 “VRIJBLIJVENDE DIENSTEN”

 de natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze gratis diensten voor het opmaken van een offerte voor beheer van een mede-eigendom.

“BEWONER”

 de persoon die een appartement betrekt, waarbij deze bewoner niet de verhuurder is maar de huurder.

“PROSPECT”

 de natuurlijke persoon die wij contacteren of die ons contacteert met het oog op het beheer van een mede-eigendom.

  

We overlopen hieronder per categorie van klant hoe we uw persoonsgegevens verwerken, of u zich hiertegen kan verzetten, en wat de gevolgen daarvan zijn. Daarna overlopen we welke rechten u als betrokkene hebt tegenover ons.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de bezoeker? Wanneer u als bezoeker van onze website geen persoonsgegevens meedeelt, bewaren we geen persoonsgegevens. Afhankelijk van de instellingen van de browser is het mogelijk dat cookies op het toestel van de gebruiker worden geplaatst. Zie hiervoor de cookie policy.

Welke persoonsgegevens verwerken we bij vrijblijvende diensten? Sommige van onze diensten zijn geheel vrijblijvend. In dat geval verwerken we enkel die gegevens die nodig zijn voor deze dienst.

Deze diensten zijn onder meer: de aanmaak van een profiel, het bewaren van zoekopdrachten, een gratis offerte van een mede-eigendom, het invullen van een contactformulier, het inschrijven op een nieuwsbrief. Bij de aanmaak van een profiel kunnen volgende gegevens worden opgevraagd: identificatiegegevens en contactgegevens. Bij het bewaren van een zoekopdracht wordt naast een emailadres de informatie bewaard die nodig of nuttig is om de door u gevraagde zoekopdracht op te stellen. Bij het invullen van een contactformulier bewaren we uw contactgegevens en uw vraag of opmerking, alsook elke verdere communicatie. Bij het inschrijven voor een nieuwsbrief wordt uw e-mailadres bewaard.

Behalve zoals hierboven aangegeven, gebeurt elke verwerking binnen het kader van uw toestemming.

We slaan deze persoonsgegevens op zolang de verwerking loopt en tot 6 maand of meer na uw laatste activiteit

Welke persoonsgegevens verwerken we van de bewoner? bij de bewoning van een huurder in een mede-eigendom bewaren we enkel een contactgegeven teneinde te kunnen ageren bij waterlekken, brand enz….

Welke persoonsgegevens verwerken we van de prospect? We onderscheiden de prospect die ons benadert en de actief benaderde prospect. Wanneer u ons zelf vrijblijvend benadert met het oog op een eventuele offerte voor beheer van een mede-eigendom, bewaren we uw identiteit, uw contactgegevens, de informatie die wij verkrijgen omtrent uw gebouw, en overige informatie die ons toelaat uw pand en de context of de reden van uw contact in te schatten. We doen dit laatste op basis van een gerechtvaardigd belang, met name een efficiënte behandeling van deze vrijblijvende contactname. De gegevens die u ons bezorgt, bewaren wij standaard 2 jaar.

 

 

Wat met gegevens, ontvangen van derden, zoals syndicus portaalsites?

Deze worden enkel verwerkt indien expliciet gevraagd wordt om een offerte te bezorgen voor een mede-eigendom.

Historische gegevens. Historische gegevens zijn persoonsgegevens die in onze databank zitten van vóór 25 mei 2018, datum van inwerkingtreding van de GDPR. Voor die personen met wie we een overeenkomst hebben lopen of waarvoor we een wettelijke verplichting hebben tot het bewaren van persoonsgegevens, blijven we die persoonsgegevens uiteraard bewaren. Voor de overige persoonsgegevens, die ofwel op basis van toestemming ofwel op basis van het gerechtvaardigd belang in onze bestanden zijn bewaard, is het meestal moeilijk of onmogelijk om te achterhalen op welke basis we deze persoonsgegevens bewaren. Een onderneming heeft twee manieren om dit aan te pakken. Een eerste wijze is iedereen in dit bestand een e-mail sturen om te vragen om de toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens te vernieuwen of te bevestigen. In dat geval worden enkel de persoonsgegevens van hen die effectief hebben toegestemd, behouden. Een tweede wijze is de verwerking van de persoonsgegevens te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. In dat geval heeft bij elk contact de betrokkene de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en zal deze beëindigd worden. Elk van deze manieren kan worden gecombineerd met een opkuisoperatie van oude klantgegevens.

Wij hebben gekozen voor de tweede wijze van omgaan met historische gegevens. Het spreekt voor zich dat u altijd het recht hebt te vragen dat deze historische persoonsgegevens worden gewist (in afwezigheid van wettelijke verplichtingen en lopende overeenkomsten).

 

 

Contact. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons. U kan ons contacteren op volgend adres:

Skyline Plus bv met hoofdzetel te 3500 Hasselt – Gaarveldstraat 47 bus 8

Emailadres : info@skylineplus.be

Uw rechten als betrokkene. Als betrokkene hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt een recht van inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het recht hebt inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij omtrent u bewaren. Noteer dat wij over een periode van één maand beschikken om hierop te antwoorden en dat wij u een bewijs kunnen vragen van uw identiteit vóór we op uw verzoek ingaan. U hebt ook een recht op rectificatie. Dat betekent dat u het recht hebt foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren. In dit geval kunnen wij u het bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die u aanbrengt. U hebt verder U hebt verder een recht van gegevenswissing. Dat betekent dat u kan vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Opgelet, dit is niet altijd mogelijk, met name als wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te bewaren, als u met ons een contractuele relatie hebt aangegaan, of in andere uitzonderlijke situaties. Het recht op gegevenswissing kan niet worden gebruikt om een lopende overeenkomst te beëindigen. U kan ook bezwaar uiten tegen bepaalde verwerkingen, meer bepaald tegen verwerkingen die wij op basis van ons (niet dwingend) gerechtvaardigd belang uitvoeren. U kan eveneens te allen tijde uw toestemming intrekken voor die verwerkingen waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Zowel wat het bezwaar als de intrekking van de toestemming betreft, zullen wij met de verwerking ophouden, als er geen andere wettelijke basissen zijn die de verwerking vooralsnog nodig maken. U hebt ten slotte ook altijd het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

Beveiliging. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden bovendien op passende manier beveiligd volgens het risico dat hun verwerking inhoudt en waar van toepassing, volgens de specifieke wettelijke vereisten bewaard en beveiligd.

Doorgifte aan derden. We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of of basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke of administratieve beslissingen of zoals hierboven besproken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Sociale media en andere derden. Op onze website kunnen links voorkomen naar sociale-mediaplatforms of andere diensten van derden. Wij hebben geen vat op hoe deze diensten werken en zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor. Evenmin hebben wij invloed op hun privacy beleid en cookiepolicy. Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens volgens zijn beleid. We raden u aan hun beleid rond persoonsgegevens grondig door te nemen.

Direct marketing. Onder "Direct Marketing" wordt alle rechtstreekse communicatie tussen ons en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten of om uw klantenprofiel bij te werken, en die niet valt onder de e-mails, uitgestuurd in het kader van gepersonaliseerde zoekopdrachten voor panden. U kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door in dergelijke email op de uitschrijfknop te drukken of door ons hierover te contacteren.

Wijzigingen aan dit privacy beleid. We streven ernaar dit privacy beleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacy beleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.

Disclaimer van dit privacy beleid. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit nog niet of nog niet volledig is geïmplementeerd, of anders is geïmplementeerd dan hier beschreven. We aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Dit heeft hoe dan ook geen invloed op uw rechten die de GDPR u geeft en die u vanaf 25 mei 2018 kan uitoefenen.

Skyline Plus ©

bottom of page